A nDéanaimid

An Timpeallacht Gnó

Bíonn caidreamh ag an Roinn le príomhpháirtithe leasmhara de déileáil le saincheisteanna a thagann chun cinn ar bhonn gnó nó earnála ar fud na réimsí uile de ghníomhaíocht fiontair.

Tá na tionscnaimh gnó agus earnála seo thar raon leathan de réimsí a chlúdaíonn earraí agus seirbhísí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta, chomh maith leis an earnáil trádála intíre. Is í an phríomhbhéim forbairt agus forfheidhmiú a dhéanamh ar bheartas chun feabhas a chur ar an timpeallacht fiontair a chuideoidh le bunú agus fás comhlachtaí iomaíocha in Éirinn agus forbairt inbhuanaithe ar fhiontair de gach méid.

Cuireann an Roinn anailís ar fáil ar bhonneagair agus costais eacnamaíochta de réir mar a théann siad i gcion ar fhorbairt fiontair thar réimsí tábhachtacha lena n-áirítear uisce, dramhaíl, fuinneamh, teileachumarsáid, calafoirt, aerfoirt, bonneagar talún, tithíocht agus pleanáil. Soláthraíonn sé anailís agus saineolas ar chúrsaí a bhaineann le gníomhú ar son na haeráide agus forbairt beartais mar a bhaineann le hearnáil an fhiontair agus bíonn tionchar aige ar thorthaí i dtaca le hoibleagáidí idirnáisiúnta na hÉireann i dtaca le hathrú aeráide agus spriocanna astaíochtaí agus na bealaí is fearr le fiontar a bheith inbhuanaithe agus cuidiú le tiomantais comhshaoil.

nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháin